זכויות התלמידים 

בית הספר מייחס חשיבות רבה לשמירת כבודו של התלמיד ולזכויותיו. התלמיד מוגן

על-ידי מערכת חוקים והנחיות של משרד החינוך והתרבות. 

1.      זכותו של כל תלמיד להיות מוגן בביה"ס. 

2.      התלמיד זכאי ליחס של כבוד ממוריו ומחבריו. 

3.      זכותו של התלמיד לקבל חוות דעת מהמורה המקצועי לגבי התקדמותו בלימודים והשגיו. 

4.      זכותו של התלמיד לבקש שיחה אישית עם כל אחד מצוות המורים או חברי הנהלת ביה"ס. 

5.      תלמיד זכאי להגיש טופס ערעור על הרשמה בעבור הפרת משמעת. 

6.      זכותו של התלמיד לקבל בחזרה הערכה על מבחן או בוחן תוך שבועיים ימים ממועד המבחן. 

7.      תלמיד זכאי לערער על ציון מבחן, בוחן, עבודה וציון בתעודה. הערעור יעשה בכתב על גבי טופס מיוחד. 

8.      תלמיד רשאי לפנות בענייניו למועצת התלמידים (הפנייה תיעשה בכתב). פניות אנונימיות לא תטופלנה. 

9.      זכותו של תלמיד להיבחן במועד ב' בהתאם למפורט בתקנון.


                                 

"מתחילים עם רגל ימין"

"הרגל שבה מתחילים את הדרך,

קובעת איך הכל יראה בערך.

אם פותחים עם רגל שמאל,

זה משבש את הכל.

ואם רגל ימין היא הפותחת,

אז השנה תהיה מוצלחת.

בתקווה שאצלנו רגל ימין תהיה ראשונה

וכך תהיה לנו יופי של שנה."

                                        

בבית ספרינו שוקדים על יצירת אווירה לימודית, חינוכית וחברתית נעימה.

תקנון ביה"ס מטרתו ליצור הרגלי התנהגות נאותים, אוירה טובה ושיתוף פעולה מתוך אמונה כי חשוב שיהיה נעים ללמוד יחד.

במסמך זה מובאים כללי התנהגות המצופים מכולנו. הם נועדו לאפשר לכל אחד בקהילת ביה"ס לתפקד כמיטב יכולתו ולהגיע להישגים הטובים ביותר.
בית הספר הינו ביתם השני של כל התלמידים. נעשה כמיטב יכולתנו כדי שבית הספר יהיה מקום שנעים ללמוד בו וללמד בו, מקום אסתטי ונקי, עם אוירה נוחה, שבה יוכל להתקיים המעשה החינוכי במלואו.  נשתדל לנהוג בכבוד הדדי האחד כלפי זולתו, נמלא את חובותינו כמורים, כתלמידים וכאזרחים.  נכבד את בית הספר בבואנו ובצאתנו ממנו. ככל שנתחשב יותר זה בזה -  כן נצליח.

כדי שנוכל להוציא אל הפועל את התוכניות החינוכיות וכדי לשמור על אוירה נעימה בביה"ס עלינו להקפיד על כללים ונהלים.

כללי התנהגות

צוות "שרת" החליט, כיעד מרכזי לשנת הלימודים תשע"א להמשיך את הנושא: "טיפוח אקלים חיובי והפחתת אלימות".
כדי לממש יעד זה אימצנו את מודל  "מוגנות ואחריותיות" שעיקריו הולמים את הנחות היסוד של בית ספרנו:

1.                  זכותו של כל תלמיד להיות מוגן בביה"ס.

2.                  זכותו של כל הורה לדעת שילדו מוגן בביה"ס.

3.                  זכותו של כל איש צוות להיות מוגן בביה"ס.

המודל מבוסס על חוק, שגובש ע"י צוות ביה"ס, ומערך תגובות כלפי תלמידים המפרים את החוק.
התגובות הן אחידות כלפי כל התלמידים, מתחשבות בכבוד התלמיד ובחוזרי מנכ"ל משרד החינוך. החוק מובא בזאת  לידיעת התלמידים וההורים.

 

 

ב"שרת" לוקחים אחריות ומונעים אלימות.

 

החוק - בביה"ס אסורה אלימות פיזית, אסור לפגוע בזולת ו/או לסכן אותו בכל דרך שהיא.

מדרג הענישה על הפרת החוק:

התנהגות אלימה בפעם הראשונה:

א. התלמיד יושעה למשך שתי הפסקות ויישב בחדר השעיה (אחד מחדרי הלימוד בביה"ס).
1. התלמיד ימלא דו"ח לתקרית האלימות.

2. יישלח מכתב להורים ע"י מחנכת הכיתה עם העתק לתיק האישי.

התנהגות אלימה בפעם השנייה:

א. התלמיד יושעה למשך ארבע הפסקות ויישב בחדר השעיה.
1. התלמיד ימלא דו"ח לתקרית האלימות.

ב. ההורים יוזמנו לשיחה עם מחנכת הכיתה.

1. הזמנת ההורים תהיה באמצעות מכתב עם העתק לתיק האישי.

2. רכזת השכבה ויועצת השכבה ייודעו.

ג. התלמיד יכתוב עבודה בנושא "הסכנות שבאלימות".

התנהגות אלימה בפעם השלישית

א. התלמיד ימלא דו"ח לתקרית האלימות.

ב. התלמיד יושעה ליום אחד מביה"ס וישוב למחרת בליווי אחד מהוריו לשיחה עם רכזת השכבה.

ההורים ייודעו טלפונית על ההשעיה ויישלח אליהם מכתב עם העתק לתיק האישי.

ג. התלמיד יכתוב עבודה בנושא "הסכנות שבאלימות".

תלמיד שלא יגיש את העבודה כנדרש, יישב בהפסקות בחדר השעיה ויכתוב את העבודה.

 במקרה של אירוע אלימות שתוצאותיו חמורות, תדון הנהלת ביה"ס באירוע ותשקול דרכי תגובה נוספות.

 מניעת אלימות מילולית

אלימות מילולית על כל סוגיה אסורה בתכלית האיסור ובכללה קללות, דברי  עלבון, ביזוי,
השפלות, פגיעה בכבוד האדם ו/או הקרובים לו, איומים ומעשי  סחיטה.

אלימות מילולית דינה כאלימות פיזית.

 מניעת הטרדה מינית
כדי להגן על כבודו, חירותו ופרטיותו של כל אדם, חל איסור מוחלט על   ביצוע פעילות שהיא   הטרדה מינית, לרבות  מעשים מגונים, הצעות  בעלות אופי מיני, התייחסויות העוסקות
במיניותו של האדם  והתייחסות מבזה  ומשפילה.


יש לזכור, אלימות מכל סוג שהוא,  כלפי אדם או כלפי רכוש, אסורה בבית הספר.

תלמיד ישא באחריות בכל מקרה של אלימות, מילולית או פיזית, המתרחשת בבית הספר ובסביבתו.

על כל תלמיד ששמע על התארגנות אלימה, או שאוים על ידי תלמידים אחרים, להודיע מיד למורה או למבוגר אחר בביה"ס.

אסורה פגיעה ו/או השחתת רכוש ציבורי או פרטי. מעשה זה אסור בין אם נעשה בזדון או ברשלנות בתחומי ביה"ס או בפעילות חוץ בית ספרית. במקרה של השחתת רכוש יידרש התלמיד לתיקון הרכוש או לתשלום עבור הנזק.

על כל תלמיד לשמור על חפציו האישיים, ועל התלמידים להימנע מלגעת או לפגוע בחפצים שאינם שלהם.

העישון אסור בתחום בית הספר. תלמיד שייתפס מעשן, יושעה מבית הספר.

 

כללים בהתאם לסביבות הלימודיות:

כיתת אם

o       על התלמידים לשמור על כיתה נקייה, שולחנות וכסאות נקיים ותקינים.

o       על התלמידים לשמור על התקינות והאסתטיות של לוחות הכיתה.

מרכז למידה

o       תלמיד שמערכת השעות שלו משולבת עם מרכז הלמידה, חייב להגיע למרכז בתחילת השיעור.

o       אין להיכנס למרכז ללא מורה.

o       אין להפעיל את המחשבים במרכז, אלא באישור המורה.

ספריה 

o       השהייה מותרת רק בנוכחות הספרנית או מורה.

o       יש להניח את התיקים במקום המיועד לכך.

o       אסור להוציא ספרים ללא רשות הספרנית.

o       יש לשמור על השקט בספרייה.

o       אין להכניס מזון ושתייה.

o       חובה על כל תלמיד להחזיר את הספרים ששאל במועד.

o       אבדן ספר כרוך בהחזר השווי הכספי של הספר לספריה.

 מעבדות מחשבים ומעבדות מדעים

o       השהייה מותרת רק בנוכחות מורה.

o       אין להשתמש בציוד מחשב אישי,  אלא באישור המורה.

o       אין להכניס מזון ושתייה.

o       יש להשאיר את המעבדה מסודרת לאחר פעילות בה.  

                 התנהגות שאינה הולמת את השהות בספריה או בחדרי מעבדות המחשבים תביא

               להרחקת התלמיד ממנה לתקופה שתוכתב מראש.

 

נוכחות בביה"ס

חלה חובת נוכחות בבית-הספר בכל שעות הלימודים. אסור לצאת מבית הספר במהלך כל יום הלימודים.

תלמיד שנעדר מביה"ס חייב למסור למחנכת, מיד עם חזרתו לביה"ס, אישור רפואי.

חובה להשלים באופן עצמאי חומר הנלמד בכיתה במהלך היעדרות.

יציאה משיעור לצורך שיחה אשר אינה ברשות המורה המלמד בכיתה תיחשב להפרת משמעת.

יציאה משיעור או מבית הספר ללא אישור תיחשב להפרת משמעת..

שחרור תלמידים לפני תום יום הלימודים ו/או מכל פעילות אחרת, יאושר רק ע"י מחנכת הכיתה, רכזת השכבה, סגנית המנהלת או מנהלת ביה"ס. השחרור יעשה אך ורק לאחר הצגת אישור בכתב של ההורים ולאחר רישום במזכירות.
במקרה ותלמיד חש ברע, הוא ישוחרר אך ורק בליווי הורים.

 התנהלות בשיעורים

על התלמיד להגיע לשיעור עם הצלצול כשבידיו כל הציוד הנדרש ושיעורי הבית לשיעור מוכנים. איחור לשיעור ייחשב הפרת משמעת.
על התלמיד להמתין למורה בכיתה, במקום הישיבה המוקצה לו. אי ישיבה במקום תיחשב להפרת משמעת.

על התלמיד להימנע מהפרעות למורה או למהלכו התקין של השיעור.

אין להחזיק מכשיר טלפון נייד או מכשירי מוזיקה במהלך השיעור. מכשירים אלה חייבים להיות כבויים ובתוך התיק. מכשיר טלפון נייד או מכשיר מוזיקה גלוי או פעיל, יילקח על-ידי המורה המלמד ויועבר למנהלת. בפעם הראשונה, כאזהרה, יילקח המכשיר עד תום יום הלימודים, בפעם השנייה יוחזר המכשיר להורים בלבד.

תלמיד שיימצא ברשותו מכשיר טכנולוגי כלשהו בזמן מבחן/בוחן ייפסל מבחנו, גם אם המכשיר היה  כבוי.   התלמיד לא יורשה לגשת למועד ב'.

 ציון התנהגות בשיעורים

במהלך המחצית/השליש ירשמו המורים הערות לתלמידים המפרים את כללי המשמעת (מפריעים, מאחרים, או מופיעים ללא תלבושת אחידה). בתום המחצית/שליש יינתן ציון התנהגות בתעודה הן על סמך מאגר הרישומים והן על פי שיקול הדעת של צוות המורים המלמדים את הכתה.

המועצה הפדגוגית תדון בהורדת ציון התנהגות בתעודה לתלמיד כתה ז' או ח' שצבר שמונה הפרות משמעת ויותר למחצית ולתלמיד כתה ט' שצבר שש הפרות משמעת ויותר במהלך השליש.

כללי התנהגות בהפסקות ומחוץ לשיעורים

ההפסקות נועדו למנוחה. עומדים לרשות התלמידים חדרי שירותים, ברזיות, מסדרונות וחצר רחבה. רצוי לצאת לחצר כדי להתאוורר ולאוורר את חדר הכיתה.

חל איסור על השתוללות או ריצה במסדרונות במהלך ההפסקות ומחוץ לשיעורים. תלמיד משתולל ייענש.
חל איסור מוחלט על משחקי כדור, או זריקת חפצים אחרים  במסדרונות בית הספר או בחדר הכיתה. כדור שישחקו בו או חפץ שייזרק ברחבת בית הספר או בכיתות, יוחרם ויוחזר להורים בלבד.

 מזנון ביה"ס

לרשות התלמידים מופעל מזנון בחצר האחורית של ביה"ס.

כדי שנוכל להפעיל את המזנון יש להקפיד על מספר כללים:

o       הקניות במזנון מתבצעות אך ורק בזמן ההפסקות הרשומות במערכת. אין לקנות במזנון במהלך השיעור.

o       יש לשמור על הסדר, הניקיון והסבלנות בזמן ההמתנה לקנייה.

o       חל איסור על תלמידים לבקש כסף מתלמידים אחרים עבור קנייה במזנון ובכלל.

 תא אישי

ניתן לשכור תא אישי מגורם חיצוני המגיע לבית הספר. האחריות על התא האישי הינה על התלמיד בלבד.

תלמיד המשתמש בתא אישי ידאג להתארגן עם הציוד הנדרש בתחילת היום או בהפסקות.

תלמיד שלא ידאג לציודו לפני תחילת השיעור, יישאר במהלך השיעור ללא הציוד והדבר יירשם כאי הבאת ציוד ואי הכנת שעורי בית. 

לבוש והופעה לבית הספר

התלבושת האחידה של בית הספר היא חולצה עם שרוול קצר/חולצה עם שרוול ארוך/ מיזע (סווטשרט) עם סמל ביה"ס עליהם. חולצה חלקה איננה תלבושת אחידה.

o       חובה להופיע לביה"ס בתלבושת אחידה ולהישאר איתה במהלך כל זמן שהותו של התלמיד במתחם בית הספר. הופעה ללא תלבושת תיחשב להפרת משמעת.

o       חל איסור על גזירת החולצה/המיזע.

o       אין להופיע עם חולצה קצרה של התלבושת האחידה ומעליה חולצה שאיננה חולצת ביה"ס (כולל מיזע שאיננו חלק מתלבושת ביה"ס).

o       אסור להופיע לביה"ס עם בגדים קרועים.

o       אין לענוד "פירסינג", אלא עגילים בתנוכי האוזניים בלבד. הופעה עם "פירסינג" תיחשב להפרת משמעת.

o       אין לבוא לביה"ס בכפכפים, נעלי ים, נעלי בית.

o       אין לצבוע את השיער בצבעים לא טבעיים.

 בשיעורי חינוך גופני

חלה חובה להשתתף בתלבושת ספורט מלאה, חולצת טריקו, מכנסי התעמלות ונעלי ספורט. מטעמי בטיחות, יש להימנע מענידת תכשיטים כלשהם במהלך השיעור. 

פעילויות בית ספריות מחוץ לבית הספר

צוות בית הספר בשיתוף עם וועד ההורים יוזם פעילויות בית ספריות כמו טיולים, צפייה בהצגות, ימי עיון מרוכזים וימי ספורט. על כל פעילות שמחוץ לביה"ס יועבר להורים דיווח מראש. על ההורים לאשר בכתב את השתתפות התלמיד בפעילות.

חובה על כל תלמיד להשתתף בכל פעילות בית ספרית. היעדרות מפעילות, מכל סיבה שהיא, כמוה כהיעדרות מבית הספר והיא מחייבת את התלמיד לכתוב עבודה בנושא הלימודי המתקשר לפעילות.

כללי ההתנהגות הבית ספריים חלים על התלמידים גם במהלך פעילויות מחוץ לבית הספר.

 הערכה

בכל מחצית או שליש יתקיימו מבחנים, בחנים, מבדקים ומשימות לימודיות. כמו כן, יילקחו מחברות לבדיקה.

המבחנים יתקיימו על פי לוח המבחנים, שינתן לתלמידים בתחילת השליש או המחצית. יחד עם זאת ייתכנו שינויים שעליהם יקבלו התלמידים מידע מראש.

ניתן לבחון את התלמידים בבחנים קצרים. בוחן יכלול חומר לימודים שנלמד בשניים-שלושה שיעורים אחרונים וייערך כ - 15 – 20 דקות.

זכותו של כל תלמיד לקבל משוב והערכה על מבחן לא יאוחר משבועיים ממועד המבחן.

תלמידים הזכאים להשלמת מבחנים בעל-פה יתאמו מראש את המועד עם המורה המקצועי. גיבוי מבחנים בעל פה ייעשה בשעות שלפני הלימודים או לאחריהן.  

הזכאים לתוספת זמן יקבלו הארכה של 25% ממשך זמן הבחינה.

תלמיד שלא ייבחן כלל, ייחשב ציונו במבחן 40.

איחור בהגשת עבודות או מחברות לבדיקה יבוא לידי ביטוי בציון במקצוע הלימודי בהתאם לשיקול דעת הצוות.

        

מבחנים במועד ב'

יתקיימו בסוף כל רבעון ובסוף כל מחצית לתלמידי כיתות  ז' ח' ובסוף כל שלישי לתלמידי כיתות ט' בהתאם ללוח המבחנים.  

o       זכאות למועד ב' תינתן לתלמיד שנעדר מהמבחן או תלמיד שנכשל במבחן

      במועד א'.

o       תלמיד שנכח בכיתה ביום המבחן ובחר שלא להיבחן - ציונו יהיה 40. 

o       מבחן מועד ב' אינו נכלל במניין המבחנים השבועי.

o       המבחן יהיה על אותם נושאים כמו המבחן שנערך במועד א', אך אינו חייב להיות באותה מתכונת או מבנה.

o       במבחן יהיה נוכח מורה מצוות ביה"ס ולאו דווקא מהצוות המקצועי הקשור למבחן.

o       תלמיד שנבחן במועד א' ובמועד ב' - ציונו יהיה ממוצע משוקלל של שני הציונים: 30% מועד א' ו 70% מועד ב'.  

מילוי תפקידים

אנו מחנכים את התלמידים לאחריות ומעורבות בחיי ביה"ס גם באמצעות מילוי תפקידים שונים. לקיחת אחריות בטיפוח סביבה נעימה וניקיון מהווים ערך חינוכי חשוב בביה"ס.

תורנות כתה

o       שני תורנים ימונו ע"י מחנכת הכתה לשבוע ימים. 

o       התורנים ידאגו לניקיון הכתה, לסידורה ולשמירת כל הציוד שבה במהלך יום הלימודים.

o       על התורנים להישאר בכיתת האם במהלך כל ההפסקות.

o       על התורנים להביא לאב הבית כל ציוד שנשכח בכתה או ציוד שיצא מכלל שימוש.

o       עם סיום הלימודים, התורנים יוודאו שכל הכיסאות הורמו, הכתה נקייה , הלוח נקי, הפח ריק, החלונות סגורים, האורות והמזגן כבויים.

o       התורנים יחתימו את המורים המלמדים בכתה על טופס התורנות, בעת כניסת המורה לכתה.

o       בתום שבוע התורנות יחזירו התורנים את טופס התורנות למחנכת.

o       תורנים שלא מלאו את כראוי את משימתם ייאלצו למלא אותה שוב.

o       דרך ביצוע התורנות בכתה תשתקף בהערה בתעודה.

תורנות "נאמן ניקיון (שכבת כיתות ח')

הנאמן הוא תורן האחראי על ניקיון ביה"ס. הנאמן מקבל את הוראותיו מרכזת השכבה ומאב הבית.  התורנות מתחילה בשעה 8.00 ומסתיימת לאחר תום השעה השביעית- ללא כל קשר למערכת הלימודים הכיתתית.

"נאמן ניקיון" לא ישתתף בשיעורים, למעט מבחנים, במהלך יום התורנות. בעת המבחן, על נאמן הניקיון להסדיר את החלפתו לשעת המבחן.

תורנות שמירה בשער האחורי (שכבת כיתות ט')

o       התורנות מתבצעת ע"י תלמידי כיתות ט' בשער האחורי של ביה"ס. (בנוסף לשומר)

o       שעות התורנות: משמרת ראשונה: 8.15- 11.15 , משמרת שנייה: 11.15- 14.35

o       התורנים ימונו ע"י המחנכת.

o       רכזת הביטחון תתדרך את התורנים.

o       חובה על התורנים להשלים את החומר הנלמד ביום התורנות.

o       ביום התורנות, חובה על התורנים להביא את כל הציוד הלימודי ולהופיע בתלבושת אחידה.

o       על כל תלמיד שאינו יכול להגיע לביה"ס ליום התורנות,  להודיע בזמן לאחראי התורנות בכיתתו או למחנכת.                                                             


הקשר בין ביה"ס להורים.

ביה"ס רואה בקשר עם ההורים ובשיתוף הפעולה ההדדי עניין בעל חשיבות רבה לתהליך הלימודי והחינוכי המתנהל בו.

ביה"ס מקיים מספר פגישות עם ההורים במהלך שנת הלימודים. הפגישות הן אישיות (יום הורים ותלמידים), כתתיות או שכבתיות. השתתפות ההורים בפגישות אלה חיונית ביותר.

בתחילת השנה תתקיימנה אסיפות הורים כיתתיות ושכבתיות.

ימי  הורים ותלמידים יתקיימו פעמיים בשנה. בימים אלה יוכלו ההורים והתלמידים לפנות הן אל המחנכת והן אל המורים המקצועיים לקבלת מידע.

הרצאות ופעילויות להורים בנושאים שונים יתקיימו בביה"ס במהלך השנה. השתתפות ההורים בהרצאות אלה חשובה ביותר.

 השימוש בתוכנת המשו"ב - מיידיות שקיפות ובקרה

לקיום קשר רציף בין בית הספר לבין ההורים רכשה הנהלת בית הספר את תוכנת המשו"ב - מיידיות שקיפות ובקרה. בתוכנה זו כל מורה מקליד את המידע הרלוונטי לקבוצות הלימוד שהוא מלמד. הנתונים מוזרמים ישירות למאגר המידע המרכזי של בית הספר. מרגע ההקלדה ההורים יכולים לצפות במידע באמצעות סיסמה,  שיקבלו באסיפת ההורים הראשונה שתתקיים בתחילת שנת הלימודים.

הודות לתוכנה זו יוכלו ההורים לעקוב אחר תפקודו של בנם/בתם באופן רציף במשך כל שנת הלימודים.

 צוות המורים עושה מאמצים לעדכן את הפרטים הבאים לפחות פעמיים בשבוע:

      1.   נושא השיעור.

  1. שיעורי הבית שניתנו בשיעור זה.
  2. אירועי השיעור הכוללים: חיסור, איחור, אי הכנת שיעורי בית, אי הבאת ציוד, אי תפקוד  בכיתה.
  3.  אירועי משמעת הכוללים: הפרעות, שימוש במכשיר נייד בשיעור, פגיעה ברכוש.
  4. חיזוקים חיוביים.
  5. תוצרי למידה: מבחנים, בחנים, עבודות וכד',

 לאור כל זאת, ומטעמי איכות הסביבה, אין אנו מוציאים דוחות מחשב או מכתבי עדכון על אודות ציוני ילדיכם למעט ימי הורים. באחריותכם להיכנס לתוכנת המשו"ב ולעקוב אחר תפקוד ילדיכם בשיעור והישגיו הלימודיים.

 את תוכנת המשו"ב אפשר להוריד מהאינטרנט, עליכם להקליד בגוגל : משו"ב, להיכנס לאתר ולהוריד את תוכנת הורים ותלמידים.  

רק במקרים יוצאי דופן, כשהצוות הפדגוגי ימצא לנכון, בית-הספר ייצור  קשר עם ההורים באמצעות מכתבים, טלפונים ומפגשים.

הורים המעוניינים להתעדכן  במצב בנם/בתם מוזמנים לנצל את  שעות הקבלה של המורה המקצועי, המחנך והיועצת כדי לקבל מידע שוטף על התלמיד. יש לתאם פגישות מראש.

הורים המבקשים להיפגש עם מנהלת ביה"ס, מתבקשים לתאם זאת מראש עם המזכירות.

חשוב מאד שההורים יעדכנו את מזכירות ביה"ס בכל שינוי שחל בכתובת המגורים או במספרי הטלפון שלהם.

 מחלות ותאונות בביה"ס:

התלמידים מתבקשים להשאר בביתם אם אינם חשים בטוב. תלמיד שאינו חש בטוב במהלך הלימודים יפנה לצוות ביה"ס (באישור המורה המלמד) או למזכירות, לקבלת עזרה ראשונה. בכל מקרה לא ישוחרר תלמיד לביתו, אלא בתאום עם ההורים.

במקרה של פציעה וצורך בפינוי לבית-חולים, יזמין ביה"ס אמבולנס ויצרף מלווה מבוגר אל הפצוע. ההורים יאותרו במהירות האפשרית, ויקבלו דיווח על המצב. מזכירות ביה"ס תמלא דו"ח תאונה.

תלמידים המשתמשים באופן קבוע בתרופות או במשאף מתבקשים להקפיד להביאם לביה"ס. ביה"ס אינו רשאי לתת כל תרופה.

על ההורים ליידע את ביה"ס על כל בעיה רפואית של ילדיהם.

 בטחון ובטיחות:

מאמץ קטן ותשומת לב עשויים למנוע אסונות וצער לכולנו. אנו ערבים זה לזה ונדאג שאיש מאתנו לא יפגע.

o       חובה על כולנו לשים לב לחפץ חשוד. אם ראית חפץ שהוא חשוד בעיניך, דאג שלא יגעו בו. הודע מיד למורה הקרוב או לכל מבוגר אחר. לעיתים גם חפצים שלך, שהושארו ללא השגחה, עלולים להחשב, ע"י מישהו אחר, כחפצים חשודים. לכן, שמור על חפציך ומנע מאחרים דאגה וטרחה.

o       יש להימנע ממשחקים מסוכנים. אנו מעונינים שתשאר בריא ושלם וכן גם חבריך.

o       חל איסור חמור על הבאת חפצים מסוכנים לביה"ס ועל השימוש בהם (סכינים, אולרים, מציתים וכו').

o       כדי למנוע פגיעה בעצמך ובחבריך, אין לרכב על אופניים/סקטבורד/קורקינט בתוך תחום ביה"ס.

o       חל איסור על הבאת קורקינט לביה"ס.

o       בעת תרגיל כניסה למקלטים ופינוי ביה"ס, יש לפעול על פי הוראות איש הבטחון, הסדרנים והמורים. במקרה של אזעקת אמת, יש לפעול כמו בתרגיל, ולרדת למקלטים בזריזות ובשקט.

o       יש לדווח על כל אדם זר המסתובב בין כתלי ביה"ס ובחצר.

o       יש להישמע להוראות המאבטח.

o       אין ליצור התקהלות בשער ביה"ס.